Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken i.h.k.v. de Digi-scan
Wanneer u gebruik maakt van onze Digi-scan verwerkt User Adoption de volgende persoonsgegevens over u:
– Uw voornaam (zoals door u zelf opgegeven)
– E-mailadres
– Gegevens afkomstig van de vrijwillig door u uitgevoerde Digi-scan
– Netwerk ID

Waarom we deze gegevens nodig hebben
User Adoption gebruikt deze gegevens uitsluitend als onderdeel van de uitvoering van een korte digivaardigheidstest, de Digi-scan geheten: op basis van het door u aan ons verstrekte e-mailadres wordt u per mail voor de test uitgenodigd en op dit zelfde mailadres ontvangt u het resultaat van de test met 60 meerkeuzevragen (verdeeld over 5 hoofdonderdelen). De resultaten van de Digi-scan kunnen per organisatie(onderdeel) worden gebruikt voor het presenteren van samenvattende statistieken (b.v. met als doel te laten zien hoeveel vragen per onderdeel er goed werden beantwoord).

Hoe lang we deze gegevens bewaren
User Adoption zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het op uw verzoek genereren van een samenvattende presentatie van de uitkomsten van de Digi-scan. Door ons gehanteerde bewaartermijn: niet langer dan 2 maanden na afloop van de laatste door uw organisatie uitgevoerde Digi-scan.

Delen met anderen
User Adoption verkoopt/deelt uw gegevens niet aan/met derden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 25 mei 2018
Conform de AVG art. 20 heeft u het recht de gegevens zoals door ons verzameld bij de uitvoering van de Digi-scan in te zien c.q. in machineleesbaar formaat bij ons op te vragen. Conform art. 77 heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
User Adoption neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo worden uw persoonsgegevens (maximaal 2 maanden na afloop van de Digi-scan) in een database opgeslagen waarvan de toegang is beveiligd met een wachtwoord dat alleen bekend is bij de persoon verantwoordelijk voor het gegevensbeheer. Bij het invullen van de Digi-scan wordt gebruikt gemaakt van een beveiligde internetverbinding (op basis van een Secure Socket Layer – met ‘slotje’). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Voor vragen over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming binnen User Adoption: Timo ten Cate, timo@useradoption.nl, 06 5355 8080.

User Adoption
Maartje Offersstraat 6
2642 BN Pijnacker
KvK nummer 32086314